1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

(06-1) 452-0005

Telefon:  (06-1) 452 0005

Angyalföldi út 5/b.

1134 Budapest

ELÉRHETŐSÉGEK

RÓLUNK

INFORMÁCIÓK

Fax:        (06-1) 342 0775

BUDAPESTI

ÖNKORMÁNYZATI

KÖVETELÉSKEZELŐ KFT.

/

Kezdőlap

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyik - BKK Zrt.

Mi történik, ha nem foglalkozom a felszólító levelekkel?

Egy esetleges passzív magatartás a további behajtási lépések megindítását nem akadályozza. A tartozás összege növekedésének és a további jogkövetkezmények elkerülése érdekében a fizetési felszólításokra mindenképpen célszerű reagálni, a levelet küldőt megkeresni. Ha a felszólítás ellenére a befizetés nem teljesül, a jogos pótdíjkövetelések kiegyenlítése, behajtása érdekében a BKK Zrt. fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi, szükség szerint végrehajtóhoz fordul. Ebben az esetben a pótdíjkövetelésen felül felmerülő költségek (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, postaköltség és a kifizetés napjáig járó kamat) megfizetése is a pótdíjazottat terhelik majd.

 

A fizetési meghagyások kibocsájtását a Magyar Országos Közjegyzői Kamarán keresztül elektronikus úton kezdeményezzük, a rendszer az eljáró közjegyző kijelölését az adós lakhelyétől függetlenül végzi. A végrehajtási eljárások esetében az eljáró bírósági végrehajtó az adós lakóhelye szerinti illetékesség alapján kerül meghatározásra.

 

Amennyiben a fizetési felszólítást a címzett nem veszi át, úgy a hivatalos iratok kézbesítésére alkalmazandó kézbesítési vélelem áll be, ami alapján megindításra kerülnek a további behajtási lépések. Egy jogi eljárásban a pótdíjfizetésre kötelezett saját magatartására, mulasztására alapítottan nem hivatkozhat arra, hogy a felszólítás kézbesítésének meghiúsulásához joghatály nem fűződik.

 

Amennyiben a követelés behajtását a BKK Zrt. már átadta a behajtást ellátó szervezetnek, úgy egyeztetésre és a pótdíjtartozás kiegyenlítésére alapvetően ott van lehetőség.

 

Miért nem tudok telefonon minden adatot egyeztetni? Miért nem tudom más adatait lekérdezni?

Az Ön személyes adatainak védelmében, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével telefonos tájékoztatásra csak az érdeklődő személy illetékességének – személyes adatok alapján történő – egyértelmű azonosítás esetén van lehetőség.

 

Mit csináljak, ha a pótdíjazott már nem lakik ott ahol én, és nem tudom hol tartózkodik?

A felszólító leveleket a pótdíjazott által megadott vagy a KEKKH-nál nyilvántartott lakcímére tudjuk küldeni. Ha a fizetésre kötelezett már nem lakik a megadott címen, kérjük, hogy írásban jelezzék felénk az utolsó ismert lakcímét. Végső esetben lehetőség van kényszerkijelentés alkalmazására, vagy okirattal történő visszaélés miatt rendőrségi feljelentést tenni.

 

Mit tegyek, ha ellopták (elhagytam) az irataimat és/vagy visszaélnek az adataimmal?

Előzetes telefonon történt időpont egyeztetést követően lehetőség van a Követeléskezelés szakterületen személyes adat- és aláírás egyeztetésre. A pótdíjazás körülményeinek ismeretében javasolhatjuk, hogy forduljon a rendőrséghez, személyes adatokkal és/vagy személyes okmányokkal történő visszaélés miatt, majd a be/feljelentés másolati példányát küldje el Társaságunknak (postai úton: BÖK Kft. Ügyfélszolgálat, 1550 Budapest, Pf. 208., vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@bokkft.hu e-mail címre).

 

Nem volt pótdíjazásom, visszaélnek adataimmal, vétlen vagyok. Miért én rohangáljak a saját igazam után, miért én járjak a rendőrségre?

Amennyiben a pótdíjazáskor az Ön személyes adataival (irataival) visszaélés történt, úgy a személyes adatok alapján a pótdíjkövetelésünk Önnel szemben áll fenn. A személyes adatokkal történő visszaélés bűncselekmény, amit az Ön adatait sajátjaként megadó személy az Ön sérelmére követtek el. Ennek megfelelően feljelentést is csak Ön tehet, annak érdekében, hogy tisztázza magát. Mi ebben lehetőségeink szerint segítséget nyújtunk, azonban harmadik személy nevében eljárni nincs lehetőségünk.

 

Nem kaptam felszólító levelet, küldenek?

Már a pótdíjazás során első felszólításként olyan csekket és tájékoztatót adnak ellenőr kollégáink, melyen részletes tájékoztatás található a pótdíj rendezésének szabályairól és a rendezés elmaradásának következményeiről. A felszólító levél az önkéntes pótdíjrendezésre biztosított 30 nap után kerül kiküldésre. Ekkor már a pótdíjtartozás összege a hatályos Díjszabás szerint változik, késedelmi- és eljárási díjjal emelkedik. A felszólító levelet Társaságunk, illetve Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló megbízottjaink (behajtásban résztvevő ügyvédi irodák, követeléskezelő cégek) is küldhetik.

 

Megbüntettek, elismerem, de anyagi lehetőségeim szűkösek. Kérhetek méltányosságot?

A BKK Zrt. hatályos Üzletszabályzatban részletesen leírt feltételek teljesülése esetén igen. Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy a kérelem befogadása nem jelent kötelezettséget a pozitív bírálatra. Az elbírálás egyedileg, de egységes elvek és mértékek alapján történik. Alapvetően a pótdíjtartozás részletekben történő teljesítésével, vagy fizetési haladék biztosításával tudjuk a fizetési kötelezettség terhét csökkenteni. A kérelem indokoltságát megalapozó dokumentumokat célszerű rögtön a beadáskor csatolni a beadványhoz. Amennyiben a követelés behajtását a BKK Zrt. már átadta a behajtást ellátó szervezetnek, méltányosságot az ügyben eljáró illetékes partnerektől kell kérni.

Amennyiben már fizetési meghagyás került kibocsájtásra, de az még nem emelkedett jogerőre, úgy lehetősége van az ügyben eljáró felé benyújtani részletfizetési kérelmet.

A fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően indokolt esetben részletfizetési kérelmet a követelés jogosultja, BKK Zrt. felé van lehetősége benyújtani.

Végrehajtási szakban lévő követelés esetében részletfizetési igényével az illetékes bírósági végrehajtót kell keresnie.

 

Kiskorú gyerek pótdíjazása esetén a szülő kapja a felszólító levelet?

A BKK Zrt. álláspontja szerint, amennyiben a kiskorú, a törvényes képviselő döntése alapján már önállóan veheti igénybe szolgáltatását, akkor az Utazási feltételek megszegése esetén pótdíjazható is. Társaságunk feltételezi a szülő és gyermeke közötti bizalomra épülő viszonyt, hogy amennyiben sor kerül a pótdíjazásra, akkor a kiskorú tájékoztatja a törvényes képviselőt a keletkezett fizetési kötelezettségről, átadja a pótdíj megfizetése kötelezettségéről és lehetőségéről szóló írásos tájékoztatót és csekket, elősegítve ezzel a pótdíjazás mielőbbi, alacsonyabb költséggel történő rendezését.

Az ellenőr pótdíjazáskor csak a gyermek adatait tudja felvenni, mert Ő a pótdíjazott. Emellett a kiskorúnál nincs olyan okirat, amellyel hitelt érdemlően tudná igazolni a törvényes képviselője pontos nevét és címét. Ennek értelmében felszólítást csak a kiskorú pótdíjazott törvényes képviselőjének címezve küldhetjük. Fizetési felszólítás a törvényes képviselő részére az alappótdíj rendezésére biztosított 30 napot követően kerül kiküldésre, azonban ekkor már a késedelmi- és eljárási díjjal növelt összeggel.

 

Fizetési meghagyás esetén miből tevődik össze a fizetendő összeg, hogyan rendezhető a tartozás?

Jogerős fizetési meghagyás esetén már a jogszabályban rögzítettek szerinti járulékos díjakat, költségeket is Önnek kell megfizetni. A fizetési meghagyás alapján fizetendő összeg a pótdíjkövetelésből (alappótdíj, késedelmi- és eljárási díj), továbbá a Társaságunk által megelőlegezett eljárási díjból, jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíjból és a kifizetés napjáig járó, Ptk. szerinti késedelmi kamatból tevődik össze. A fizetési meghagyás a kamat kivételével tételesen és összegszerűen tartalmazza a fizetési kötelezettséget. A fizetendő kamat összege a főkövetelés összegéből, a követelés lejárati és a megfizetési dátumából számítható ki.

A fizetési meghagyáson megtalálható a BKK Zrt. pótdíjbefizetésekre elkülönített bankszámlaszáma, ahová a befizetést teljesítheti. Közleményben a kötelezett nevét és a fizetési meghagyás ügyszámát mindenképpen tüntesse fel.

 

Hány éves kortól kell érvényesítő matrica a diákigazolványra?

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. paragrafus (1) bekezdése szerint a tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. A tanköteles kor felső határát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) és 97. § (1) bekezdése határozza meg.

 

Honnan tudhattam volna, hogy mit kell csinálnom a pótdíjazás után?

A jegyellenőrzést végző kollégák a pótdíjazáskor élőszóban is nyújtanak tájékoztatást, továbbá az átadott pótdíjbefizetésre szolgáló csekkhez is tartozik egy részletes írásos tájékoztató a pótdíjrendezés lehetőségeiről (utólagos bérletbemutatás, csekkes befizetés, átutalás, a Társaság által kijelölt helyek valamelyikén (Pótdíj ügyfélszolgálat, BKK Ügyfélszolgálat, Kelenföld vasútállomás M ügyfélközpont) történő befizetés).

 

Hol és hogyan tehetek a pótdíjazással kapcsolatban panaszt, adhatok be méltányossági kérelmet?

A BÖK Kft. által megbizási szerződés alapján kezelt BKK Zrt. pótdíjakkal kapcsolatban a BÖK Kft. ügyfélszolgálatán: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B., írásban előre megírt kérelemmel – a gyorsabb ügyintézés érdekében, csatolva a kérelmet megalapozó dokumentumokat.