1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b

(06-1) 452-0005

Telefon:  (06-1) 452 0005

Angyalföldi út 5/b.

1134 Budapest

ELÉRHETŐSÉGEK

RÓLUNK

INFORMÁCIÓK

Fax:        (06-1) 342 0775

BUDAPESTI

ÖNKORMÁNYZATI

KÖVETELÉSKEZELŐ KFT.

/

Kezdőlap

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyik - BKK Zrt.

Miért kell fizetnem, ha bemutatom az érvényes bérletemet és a hozzá tartozó igazolványt?

Szolgáltatásunk igénybevételéhez nem elégséges a bérletszelvény megvásárlása, azt ellenőrzéskor – a viteldíj megfizetésének igazolásaként – a BKK Zrt. hatályos Díjszabásban meghatározott igazolvánnyal (bérletigazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, kártyaformátumú vezetői engedéllyel) fel kell mutatni, át kell adni az ellenőrzést végző személynek. Amennyiben az utazáskor a bérletszelvényt és/vagy a kapcsolódó igazolványt nem tudta kollégánknak bemutatni, úgy jogosan pótdíjazták Önt. Lehetőséget biztosítunk azonban utólag, a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül, hogy a BKK Zrt. honlapján az Ügyfélközpontok pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon, a BKK Zrt. hatályos Díjszabásban rögzített eljárási díj lerovása és az előírt feltételek együttes teljesülése mellett kedvezményesen rendezze pótdíjazását. Az eljárási díj megfizetése kötelező, mivel a pótdíjazási eljárás, annak munkafolyamatai költséget generálnak Társaságunk számára.

 

Mit tegyek, ha a kedvezmény igénybevételét igazoló igazolványt az utólagos bérletbemutatás határidején belül nem tudom beszerezni, érvényesíttetni?

Az utólagos bérletbemutatás olyan dokumentumokkal (időben érvényes bérletszelvény és érvényes, fényképes igazolvány, ingyenes utazásra jogosító igazolvány) teljesíthető, melyek az ellenőrzés időpontjában már a pótdíjazott tulajdonában vannak, azonban a helyszínen felmutatni nem tudja. A szabályozás szándéka szerint az utólagos bérletbemutatásra rendelkezésre álló határidő, a pótdíjazást követő 5 munkanap nem a hiányzó dokumentumok pótlására, beszerzésére szolgál.

 

Mi történik, ha nem foglalkozom a felszólító levelekkel?

Egy esetleges passzív magatartás a további behajtási lépések megindítását nem akadályozza. A tartozás összege növekedésének és a további jogkövetkezmények elkerülése érdekében a fizetési felszólításokra mindenképpen célszerű reagálni, a levelet küldőt megkeresni. Ha a felszólítás ellenére a befizetés nem teljesül, a jogos pótdíjkövetelések kiegyenlítése, behajtása érdekében a BKK Zrt. fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi, szükség szerint végrehajtóhoz fordul. Ebben az esetben a pótdíjkövetelésen felül felmerülő költségek (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, postaköltség és a kifizetés napjáig járó kamat) megfizetése is a pótdíjazottat terhelik majd.

 

A fizetési meghagyások kibocsájtását a Magyar Országos Közjegyzői Kamarán keresztül elektronikus úton kezdeményezzük, a rendszer az eljáró közjegyző kijelölését az adós lakhelyétől függetlenül végzi. A végrehajtási eljárások esetében az eljáró bírósági végrehajtó az adós lakóhelye szerinti illetékesség alapján kerül meghatározásra.

 

Amennyiben a fizetési felszólítást a címzett nem veszi át, úgy a hivatalos iratok kézbesítésére alkalmazandó kézbesítési vélelem áll be, ami alapján megindításra kerülnek a további behajtási lépések. Egy jogi eljárásban a pótdíjfizetésre kötelezett saját magatartására, mulasztására alapítottan nem hivatkozhat arra, hogy a felszólítás kézbesítésének meghiúsulásához joghatály nem fűződik.

 

Amennyiben a követelés behajtását a BKK Zrt. már átadta a behajtást ellátó szervezetnek, úgy egyeztetésre és a pótdíjtartozás kiegyenlítésére alapvetően ott van lehetőség.

 

Miért nem tudok telefonon minden adatot egyeztetni? Miért nem tudom más adatait lekérdezni?

Az Ön személyes adatainak védelmében, az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével telefonos tájékoztatásra csak az érdeklődő személy illetékességének – személyes adatok alapján történő – egyértelmű azonosítás esetén van lehetőség.

 

Mit csináljak, ha a pótdíjazott már nem lakik ott ahol én, és nem tudom hol tartózkodik?

A felszólító leveleket a pótdíjazott által megadott vagy a KEKKH-nál nyilvántartott lakcímére tudjuk küldeni. Ha a fizetésre kötelezett már nem lakik a megadott címen, kérjük, hogy írásban jelezzék felénk az utolsó ismert lakcímét. Végső esetben lehetőség van kényszerkijelentés alkalmazására, vagy okirattal történő visszaélés miatt rendőrségi feljelentést tenni.

 

Mit tegyek, ha ellopták (elhagytam) az irataimat és/vagy visszaélnek az adataimmal?

A pótdíjazás körülményeinek ismeretében javasolhatjuk, hogy forduljon a rendőrséghez, személyes adatokkal és/vagy személyes okmányokkal történő visszaélés miatt, majd a be/feljelentés másolati példányát küldje el Társaságunknak (postai úton: BKK Zrt. 1241 Budapest, Pf. 200., vagy elektronikus úton a potdijkezeles@bkk.hu e-mail címre).

 

Nem volt pótdíjazásom, visszaélnek adataimmal, vétlen vagyok. Miért én rohangáljak a saját igazam után, miért én járjak a rendőrségre?

Amennyiben a pótdíjazáskor az Ön személyes adataival (irataival) visszaélés történt, úgy a személyes adatok alapján a pótdíjkövetelésünk Önnel szemben áll fenn. A személyes adatokkal történő visszaélés bűncselekmény, amit az Ön adatait sajátjaként megadó személy az Ön sérelmére követtek el. Ennek megfelelően feljelentést is csak Ön tehet, annak érdekében, hogy tisztázza magát. Mi ebben lehetőségeink szerint segítséget nyújtunk, azonban harmadik személy nevében eljárni nincs lehetőségünk.

 

Nem kaptam felszólító levelet, küldenek?

Már a pótdíjazás során első felszólításként olyan csekket és tájékoztatót adnak ellenőr kollégáink, melyen részletes tájékoztatás található a pótdíj rendezésének szabályairól és a rendezés elmaradásának következményeiről. A felszólító levél az önkéntes pótdíjrendezésre biztosított 30 nap után kerül kiküldésre. Ekkor már a pótdíjtartozás összege a BKK Zrt. hatályos Díjszabása szerint változik, késedelmi és eljárási díjjal emelkedik. A felszólító levelet a BKK Zrt., illetve a BKK Zrt-vel szerződéses kapcsolatban álló megbízottjaink (behajtásban résztvevő ügyvédi irodák, követeléskezelő cégek) is küldhetik.

 

Megbüntettek, elismerem, de anyagi lehetőségeim szűkösek. Kérhetek méltányosságot?

A BKK Zrt. hatályos Üzletszabályzatban részletesen leírt feltételek teljesülése esetén igen. Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy a kérelem befogadása nem jelent kötelezettséget a pozitív bírálatra. Az elbírálás egyedileg, de egységes elvek és mértékek alapján történik. Alapvetően a pótdíjtartozás részletekben történő teljesítésével, vagy fizetési haladék biztosításával tudjuk a fizetési kötelezettség terhét csökkenteni. A kérelem indokoltságát megalapozó dokumentumokat célszerű rögtön a beadáskor csatolni a beadványhoz.  

Amennyiben már fizetési meghagyás került kibocsájtásra, de az még nem emelkedett jogerőre, úgy lehetősége van az ügyben eljáró felé benyújtani részletfizetési kérelmet.

A fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően indokolt esetben részletfizetési kérelmet a követelés jogosultja, BKK Zrt. felé van lehetősége benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a BKK Zrt. pótdíjköveteléseinek ügykezelésével kapcsolatos tevékenységet a BÖK Kft. látja el, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmével szíveskedjen közvetlenül a BÖK Kft.-hez fordulni.

Végrehajtási szakban lévő követelés esetében részletfizetési igényével az illetékes bírósági végrehajtót kell keresnie.

 

Kiskorú gyerek pótdíjazása esetén a szülő kapja a felszólító levelet?

A BKK Zrt. álláspontja szerint, amennyiben a kiskorú, a törvényes képviselő döntése alapján már önállóan veheti igénybe szolgáltatását, akkor az Utazási feltételek megszegése esetén pótdíjazható is. Társaságunk feltételezi a szülő és gyermeke közötti bizalomra épülő viszonyt, hogy amennyiben sor kerül a pótdíjazásra, akkor a kiskorú tájékoztatja a törvényes képviselőt a keletkezett fizetési kötelezettségről, átadja a pótdíj megfizetése kötelezettségéről és lehetőségéről szóló írásos tájékoztatót és csekket, elősegítve ezzel a pótdíjazás mielőbbi, alacsonyabb költséggel történő rendezését.

Az ellenőr pótdíjazáskor csak a gyermek adatait tudja felvenni, mert Ő a pótdíjazott. Emellett a kiskorúnál nincs olyan okirat, amellyel hitelt érdemlően tudná igazolni a törvényes képviselője pontos nevét és címét. Ennek értelmében felszólítást csak a kiskorú pótdíjazott törvényes képviselőjének címezve küldhetjük. Fizetési felszólítás a törvényes képviselő részére az alappótdíj rendezésére biztosított 30 napot követően kerül kiküldésre, azonban ekkor már a késedelmi- és eljárási díjjal növelt összeggel.

 

Fizetési meghagyás esetén miből tevődik össze a fizetendő összeg, hogyan rendezhető a tartozás?

Jogerős fizetési meghagyás esetén már a jogszabályban rögzítettek szerinti járulékos díjakat, költségeket is Önnek kell megfizetni. A fizetési meghagyás alapján fizetendő összeg a pótdíjkövetelésből (alappótdíj, késedelmi- és eljárási díj), továbbá a Társaságunk által megelőlegezett eljárási díjból, jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíjból és a kifizetés napjáig járó, Ptk. szerinti késedelmi kamatból tevődik össze. A fizetési meghagyás a kamat kivételével tételesen és összegszerűen tartalmazza a fizetési kötelezettséget. A fizetendő kamat összege a főkövetelés összegéből, a követelés lejárati és a megfizetési dátumából számítható ki.

A fizetési meghagyáson megtalálható a BKK Zrt. pótdíjbefizetésekre elkülönített bankszámlaszáma, ahová a befizetést teljesítheti. Közleményben a kötelezett nevét és a fizetési meghagyás ügyszámát mindenképpen tüntesse fel.

 

Hány éves kortól kell érvényesítő matrica a diákigazolványra?

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. paragrafus (1) bekezdése szerint a tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. A tanköteles kor felső határát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) és 97. § (1) bekezdése határozza meg.

 

Honnan tudhattam volna, hogy mit kell csinálnom a pótdíjazás után?

A jegyellenőrzést végző kollégák a pótdíjazáskor élőszóban is nyújtanak tájékoztatást, továbbá az átadott pótdíjbefizetésre szolgáló csekkhez is tartozik egy részletes írásos tájékoztató a pótdíjrendezés lehetőségeiről (utólagos bérletbemutatás, csekkes befizetés, átutalás, a BKK Zrt. honlapján az Ügyfélközpontok pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon történő befizetés).

 

Hol és hogyan tehetek a pótdíjazással kapcsolatban panaszt, adhatok be méltányossági kérelmet?

A pótdíjtartozás rendezése érdekében fizetési halasztás kérése vagy részletekben történő megfizetése írásban, a BKK Zrt. honlapjáról is letölthető formanyomtatvány kitöltését követően kérhető postai úton megküldött, illetve elektronikus úton küldött levélben. A kérelem továbbá benyújtható a BKK Zrt. honlapján az Ügyfélközpontok pont alatt feltüntetett kijelölt BKK ügyfélpontokon, illetve a BÖK Kft. ügyfélszolgálatán.

 

Ezen túlmenően a pótdíjazással kapcsolatos panasz és méltányossági kérelem írásos formában a BKK Zrt. honlapján az Általános információk pont alatt szerepeltetett elérhetőségeken postai úton, illetve elektronikus levelezési címre küldve is benyújtható.